UTVECKLA

Öka förståelsen om hur individen
och organisationen kan samverka

Samtal

Under livet hamnar nästan alla människor någon gång i en situation som är svår att hantera.

Det kan vara en situation i familjen, på jobbet eller i relation till någon som är betydelsefull för oss. När vi letar efter vägen ur en stressfylld situation, en konflikt i oss själva eller efter förståelse, väcker det ofta tankar och känslor som skapar förvirring, oro eller stress. Det är helt naturligt, men gör det ibland svårare att se klart på situationen. På Mindem vill vi gärna sortera med dig. Vi ser modet i att visa sig sårbar som en styrka. Vi är alla människor och den ensamhet vi känner i en utsatt situation, är något som vi också alla delar. Så välkommen med dina funderingar, så sorterar vi tillsammans. Vi är många gånger mycket mer lika varandra än vi tror.

Coaching

Det är en stark mänsklig drivkraft att vilja ta kliv framåt.

Coaching handlar om att identifiera de mål som man vill uppnå och att i ett gemensamt arbete skapa vägar för att ta sig dit. Fokus kan vara att överkomma vissa hinder eller att inspireras till ökad medvetenhet om tankar, känslor och handlingar och deras effekt på en själv och omvärlden.

På Mindem arbetar vi utifrån teorier om hur vi ökar vårt välbefinnande. Vi jobbar med förståelsen för hur olika sätt att fungera påverkar oss och vi prövar nya perspektiv och handlingar som leder mot mål. Det övergripande syftet är att bredda mängden effektiva beteenden så att fler situationer kan hanteras med ett inre lugn och mest gynnsamma resultat. En vanlig upplevelse av coaching är att förändringar som gjorts varit roligare och lättare än förväntat. Erfarenheten visar att det brukar vara effekten av att få pröva nya strategier i både tanke och handling, under trygga förhållanden, med lagom och individuellt anpassade steg.

Executive Coaching

Mindems individuella ledarutveckling, är utformad för att möjliggöra för individer att öka sin självkännedom, vilket i sin tur har stor påverkan på förmågan att omsätta insikter till en aktiv handling som leder mot mål.

Den individuella ledarutvecklingen är en process som ökar individens förmåga att på ett medvetet och ändamålsenligt sätt förhålla sig till både befintliga och nya situationer. För en del handlar det om att bli trygg i det som tidigare varit obekvämt, och för andra att vässa styrkor eller om att bättre förstå vilka konsekvenser det egna beteendet har för såväl det egna som för andras sätt att fungera. 

Det handlar också om att förstå hur individ och organisation samverkar, om konsekvenserna av olika handlingar på olika nivåer och om att välja den väg som är mest optimal utifrån många hänsynstaganden. Målet är att FÖRSTÅ – VÄLJA – HANDLA.

Ledarutveckling

En betydande del av Mindems verksamhet är att skräddarsy program för ledare.

Inom Mindem finns erfarenhet av att skapa program för såväl traineen, den nya chefen/ledaren som för den mycket erfarne. Forskning har visat att för att få till en förändring av beteenden behöver utvecklingsinsatsen vara en process över tid. I de mer omfattande programmen kombineras därför ofta gruppinsatser med individuell coaching.

Nya kunskaper och teorier om till exempel ledarskap, grupper, kommunikation, motivation och mål förmedlas i grupp och diskuteras utifrån deltagarnas erfarenheter. I den individuella coachingen finns möjlighet att fördjupa sig i de egna frågeställningarna, öka självmedvetenhet och att skapa en aktivitetsplan utifrån precis den situation som ledaren befinner sig i.

Om så önskas finns ett antal verktyg som kan adderas till programmen för att öka självmedvetenhet eller för att förstå hur andra uppfattar ledarskapet, se vidare här. Vill du ha exempel på ledarprogram som Mindem byggt eller varit delaktig i, så är du varmt välkommen att höra av dig och ta del av referenser!

Alla ryggsäckar är värdefulla

Grupputveckling

Att skapa utveckling genom att ta del av varandras förhållningssätt, tankar, känslor och handlingar brukar vara ett inspirerande och roligt sätt att lära.

Det är våra olikheter och vår sårbarhet som gör oss intressanta och genom att förstå våra olika styrkor ökar vi våra handlingsmöjligheter tillsammans.

Grupputveckling skräddarsys alltid utifrån syfte i nära samarbete med kund. Gruppen kan vara en ledningsgrupp, eller en grupp ledare och/eller medarbetare. Målet i upplägget är ofta att öka förståelsen och att hitta vägar tillsammans som skapar både effektivitet och trivsel.

Målsättningen är ofta att skapa medvetenhet kring gruppens sätt att fungera och agera tillsammans. Det är vanligt att vilja få till en förändring av vissa beteenden över tid, varför gruppinsatser med fördel byggs som processer, gärna också i kombination med individuella insatser eller individuella åtaganden framtagna i grupp. För att förstå mer av gruppens beteenden används ibland verktyg som exempelvis Team Pro. Vill du ha förslag på upplägg får du gärna höra av dig så bollar vi upplägg tillsammans!

Organisationsutveckling

Ibland vill och behöver vi förstå mer om hur en organisation fungerar.

Vilken kultur och vilka känslor är det som råder på arbetsplatsen? Är välmåendet bland medarbetarna gott? Ger ledarskapet de effekter som vi önskar? Är förutsättningarna de bästa för att skapa resultat och utveckling?

I arbetet med att utveckla en organisation vill vi förstå vad människor upplever, för att med det som utgångspunkt välja vägar för utveckling. Mindem erbjuder gärna sin kompetens och erfarenhet för att identifiera och kartlägga behov inom organisationen. Utifrån detta underlag bidrar vi gärna med förslag till insatser som gynnar en organisation präglad av välbefinnande och effektivitet.

Nya perspektiv

Det härliga med att lyssna på varandra är att vi kan få nya perspektiv och idéer, alldeles gratis!

Adress

Mindem AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm

Translate »