identifiera

Vill du förstå mer om utvecklingspotential?

Assessment/personbedömning

  • Identifiera styrkor
  • Skapa utvecklingsmål
  • Öka förståelsen för individ, ledare och grupp

Assessment

Mindem har lång erfarenhet och expertkunskap i assessment / personbedömning / second opinion, på alla nivåer från både nationella och internationella sammanhang.

Kompetensen kring assessment används inom Mindem för att lyfta fram styrkor hos medarbetaren samt att identifiera utvecklingsområden. Förståelsen för individens behov är en mycket viktig del i coachingprocessen. Den övergår i processen att skapa nya strategier och förmågor, med sätt att hantera tankar och känslor.

Med hjälp av övningar som helt skräddarsys efter individens önskemål och behov tränas olika förmågor. Övningarna utgör grunden till det som slutligen blir individens konkreta aktivitetsplan.

Arbetspsykologiska verktyg och strukturerade metoder

Leg psykolog hos Mindem är både certifierad och så kallad traineer i ett stort antal testverktyg. Inom Mindem är vetenskapligt granskade och välrenommerade testverktyg en självklarhet. Teorier om Emotionell intelligens är en teoribildning som det finns omfattande kompetens kring och som kortfattat beskrivs nedan. Därefter presenteras också några av de verktyg för utveckling av individ, ledare och grupp som kan erbjudas.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens, eller EQ som vi ofta säger till vardags, är ett samlingsnamn för de förmågor som hjälper oss att bygga ett meningsfullt och effektivt liv, såväl privat som i arbetet, genom att vi använder den information som vi får via våra känslor på ett klokt sätt.

Emotionell intelligens (EI) kan definieras som en uppsättning emotionella och sociala förmågor som visar hur väl vi

  • uppfattar och uttrycker oss
  • utvecklar och underhåller sociala relationer
  • fattar beslut
  • möter utmaningar och stress

samt använder information från våra känslor på ett sådant sätt att vi närmar oss de mål vi har i våra liv. Ökad EI ger oss alltså större möjlighet att förstå och leda oss själva och andra. Förmågorna är tränings- och därmed utvecklingsbara. Genom att träna vår EI har vi möjlighet att möta och hantera fler situationer och medmänniskor med större trygghet och framgång.

EQ-i 2.0

EQ-i 2.0 (Emotional Quotient Inventory 2.0) är ett arbetspsykologiskt verktyg som mäter Emotionell intelligens (EI). Verktyget bygger på över 20 års forskning och utveckling. Det är ett psykometriskt, väl validerat bedömningsverktyg som kan används vid utveckling av EI på individuell, grupp och organisationsnivå. EQ-i 2.0 är ett av de mest ansedda och erkända EI-verktygen och är granskat vid internationellt mycket välsedda Buros Centre for Testing. Det är, på grund av att det identifierar träningsbara förmågor, mycket flitigt använt i personbedömning, utveckling och ledarutveckling över hela världen.

Det finns mycket skrivet om EI. Några kända förespråkare är Daniel Goleman, Steven Stein (MHS) och Travis Bradberry. Harvard Business Review har gjort en sammanställning av litteratur, se länk https://hbr.org/topic/emotional-intelligence.

Att göra ett test med EQ-i 2.0, tar ca 15-20 minuter. Det består av 133 frågor som man fyller i online via länk. Med länken följer också instruktioner. All information behandlas strikt konfidentiellt.

LEAD FORWARD

LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som tar sin utgångspunkt i modern ledarforskning. Metoden bygger på en form av feedback som brukar benämnas ”feedforward”. Som namnet antyder, har metoden en tydligt framåtriktat fokus som tar avstamp vid, snarare än att stanna vid, återkoppling på tidigare beteenden.

LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledaren en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från denna kartläggning sammanställs i en LEAD FORWARD-feedbackrapport och med stöd av det samt ett LEAD FORWARD-arbetsmaterial, analyseras feedbackrapporten. Det blir utgångspunkten i en arbetsprocess där prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet identifieras och en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan skapas i samarbete. Detta kan göras både individuellt och i grupp.

Utgångspunkten för verktyget är Full Range Leadership Model, vilken rymmer forskning om såväl transaktionellt som transformerande ledarskap. Denna modell har ett starkt forskarstöd. Lead Forward är därför en metod som lämpar sig mycket väl både som stöd i executive coaching som en del eller fortsättning i ett ledarprogram.

Vill du veta mer om Lead Forward eller om Full Range Leadership Model så får du gärna höra av dig, så berättar vi mer och kan även tipsa om litteratur i ämnet.


Team Pro

Team Pro är en metod för att arbeta med att skapa ökat välbefinnande och effektivitet i team och fungerar som en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro workshop utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar.

Genom att besvara frågor i Team Pro Inventory (TPI) skapas en strukturerad bild och reflektionsunderlag av var teamet lägger mest energi och tid i arbetet. Är det på att planera och utvärdera arbetet? Är det på konkreta actions eller på att ta hand om varandra och trivseln i gruppen? Genom att jobba igenom dessa frågor på ett strukturerat sätt skapas möjlighet att både identifiera och styrkor och potentiella utvecklingsområden. Med det som utgångspunkt sätter gruppen konkreta mål för sin utveckling som grupp med åtgärder som följs upp.

Team Pro har sin bakgrund i forskning om team, dess utveckling och mål samt i den mycket viktiga och effektivitets höjande uppföljningsprocessen After Action Review.

Önskar du ökad förståelse för denna metod för teamutveckling, får du gärna ta kontakt. Du kan även få del av en exempelrapport för att bekanta dig närmare med metoden och arbetssättet.

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory är ett verktyg som ger dig insikt om hur du upplevs i arbetet.

Genom att förstå hur våra olika drivkrafter påverkar oss i våra handlingar har vi en fin grund för att prata om våra olika sätt att fungera – inte bättre eller sämre, men just olika. Vi kan också utveckla samarbete och förstå mer av hur var och ens resurser kan tillvaratas och användas med ett mer effektivt samarbete, trivsel och förbättrade resultat som följd.

IDI bygger på två av våra vanligaste drivkrafter som vi kan sammanfatta med; viljan att skapa en god relation och viljan att prestera. Dessa drivkrafter skapar tillsammans fyra olika beteendestilar som är lika resultatorienterade och effektiva, men på fyra olika sätt.

IDI visar också hur andra ser på vår anpassningsförmåga, d v s vårt sätt att anpassa beteenden efter omständigheter och behov hos andra människor. Förmågan att anpassa sitt beteende påverkar vår egen och andras effektivitet, tolerans för människor och samarbetsförmåga. Anpassningsförmåga är en viktig förmåga och kan utvecklas genom insikt och träning.

IDI är ett verktyg som lämpar sig väl när man vill kombinera egna insikter med grupputvecklingsinsatser.
Hör av dig så berättar vi gärna mer om upplägg!

"By teaching people to tune in to their emotions with intelligence and to expand their circles of caring, we can transform organizations from the inside out and make a positive difference in our world."

Daniel Goleman
Psychologist, Ph.D., author of the New York Times bestseller
Emotional Intelligence and Social Intelligence: The New Science of Human Relationships.

Adress

Mindem AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm

Translate »